地府传承系统

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejd? do nawigacjiPrzejd? do wyszukiwania

Czy wiesz…

Z nowych i ostatnio rozbudowanych artyku?ów w Wikipedii:

Tal Division in Sinai.jpg

…jak przebieg?a pierwsza bitwa l?dowa (na zdj?ciu) wojny sze?ciodniowej?

…który genera? szkolony do dzia?ań przeciw NATO zosta? szefem jego Komitetu Wojskowego?

…czy woda Truj?cej nadaje si? do picia?

…kto przyby? na zjazd g?ogowski?

…który przedsi?biorca w pocz?tkach II wojny ?wiatowej koordynowa? brytyjskie operacje szpiegowskie na zachodniej pó?kuli?

Wydarzenia

Pandemia COVID-19: w Polsce, na ?wiecie

Zmarli: Pierino Prati ? Joel Schumacher ? Carlos Ruiz Zafón (na zdj?ciu) ? Ian Holm ? Jules Sedney ? Tibor Benedek ? Vera Lynn ? Marlene Ahrens

Rocznice

26 czerwca: imieniny obchodz? m.in.: Jan, Pawe? i Salwia; Mi?dzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur; dzień niepodleg?o?ci Madagaskaru
Okr?g?e, pi?cioletnie rocznice:

Artyku? na medal

HMS Glorious FL22991.jpg

HMS Glorious – brytyjski kr??ownik liniowy z okresu I wojny ?wiatowej, przebudowany po jej zakończeniu na lotniskowiec, drugi okr?t typu Courageous. Zaprojektowany wed?ug wymagań pierwszego lorda morskiego Admiralicji, admira?a Johna Fishera, prawdopodobnie mia? zosta? wykorzystany dla wsparcia forsowanego przezeń desantu na niemieckim wybrze?u Morza Ba?tyckiego. By? bardzo lekko opancerzony i uzbrojony w zaledwie cztery dzia?a du?ego kalibru. Do s?u?by w Royal Navy wszed? pod koniec 1916 roku i do zakończenia I wojny ?wiatowej operowa? na Morzu Pó?nocnym. Wycofany ze s?u?by po zakończeniu dzia?ań wojennych, w po?owie lat 20. XX wieku zosta? przebudowany na lotniskowiec. Po powtórnym wej?ciu do s?u?by wi?kszo?? czasu operowa? na Morzu ?ródziemnym. Po wybuchu II wojny ?wiatowej reszt? roku sp?dzi? bezskutecznie, poluj?c na niemiecki pancernik kieszonkowy ?Admiral Graf Spee” na Oceanie Indyjskim. W kwietniu 1940 roku zosta? przesuni?ty na wody pó?nocnoeuropejskie i wspiera? brytyjskie operacje w czasie kampanii norweskiej. Podczas brytyjskiej ewakuacji z Norwegii w czerwcu 1940 roku zosta? zatopiony przez niemieckie pancerniki ?Scharnhorst” oraz ?Gneisenau” ze strat? 1207 cz?onków za?ogi. Czytaj wi?cej…

Dobry artyku?

Photomicrograph of N. lactamica Y92–1009.webp

Neisseria lactamicakomensalny gatunek bakterii Gram-ujemnych charakteryzuj?cy si? unikalnym dla rodzaju Neisseria przystosowaniem do fermentacji laktozy. Podobnie jak spokrewniony gatunek N. meningitidis, bakteria ta zasiedla ludzkie górne drogi oddechowe. Neisseria lactamica jest jedn? z trzech najlepiej zbadanych bakterii z rodzaju Neisseria obok spokrewnionych z ni? N. meningitidis oraz N. gonorrhoeae, jednak – w przeciwieństwie do tych dwóch gatunków – nie jest bakteri? chorobotwórcz?. Jej populacje charakteryzuj? si? du?? ró?norodno?ci? genetyczn?, a sama bakteria wzbudzi?a zainteresowanie dzi?ki zaobserwowanej negatywnej korelacji pomi?dzy nosicielstwem N. lactamica i meningokoków. W zwi?zku ze znacznym podobieństwem antygenowym, rozwa?a si? wykorzystanie tej bakterii w produkcji nowego typu szczepionki przeciwko N. meningitidis. Czytaj wi?cej…