Anasayfa

Vikipedi, ?zgür ansiklopedi
Gezinti k?sm?na atlaArama k?sm?na atla
Haftan?n se?kin maddesi
Neptün'ün halkalar? ?emas?.svg
Neptün'ün halkalar?, Neptün etraf?nda yer alan ve be? ana halkadan olu?an bir halka sistemidir. Ba?ta "yaylar" olarak adland?r?lan halkalar, 22 Temmuz 1984'te Patrice Bouchet, Reinhold H?fner ve Jean Manfroid'dan olu?an ekip taraf?ndan ?ili'deki La Silla G?zlemevi'nde ve William Hubbard liderli?indeki bir program kapsam?nda F. Vilas ve L. R. Elicer taraf?ndan Cerro Tololo Amerikaaras? G?zlemevi'nde ke?fedildi. Halkalar, 1989'da Voyager 2 uzay arac? taraf?ndan foto?rafland?. Halkalar?n en yo?un k?s?mlar?, Satürn'ün ana halkalar?n?n yo?unlu?u nispeten az k?s?mlar?yla (C halkas? ve Cassini b?lümü gibi) kar??la?t?r?labilir, ancak Neptün'ün halka sisteminin ?o?u g?rece zay?f, soluk ve tozlu olup Jüpiter'in halkalar?na daha ?ok benzemektedir. Neptün'ün halkalar?na, gezegenle ilgili ?nemli ?al??malara katk?da bulunan g?kbilimcilerin adlar? verilmi?tir: Galle, Le Verrier, Lassell, Arago ve Adams. Neptün, uydusu Galatea'n?n y?rüngesine denk gelen ve isim verilmemi? soluk bir halkaya daha sahiptir. Di?er ü? uydusu olan Naiad, Thalassa ve Despina halkalar aras?ndaki y?rüngelerde d?nmektedirler.

Neptün'ün halkalar?, son derece koyu renkli, muhtemelen organik bile?ikler i?erip radyasyon etkisinde kalan malzemelerden olu?maktad?r. Benzer malzemeler Uranüs'ün halkalar?nda da g?rülür. Halkalardaki toz oran? (%20 ile %70 aras?nda) yüksek, optik derinlikleri ise dü?ük ile orta seviyede ve 0,1'den azd?r. Adams halkas? Fraternité, ?galité 1 ve 2, Liberté ve Courage ad?nda be? ayr? yay i?erir ve bu ?zelli?iyle benzersizdir. Yaylar dar bir enberi boylam? alan? kaplar, ilk tespit edildikleri 1980'den bu yana ?ok az de?i?mi?lerdir ve kayda de?er derecede kararl?d?rlar. Yaylar?n nas?l kararl? kald??? h?l? devam eden bir tart??ma konusudur ve muhtemelen kararl?l?klar? Adams halkas? ve i? ?oban uydu Galatea aras?ndaki y?rüngesel rezonans etkile?imi ile ilgilidir. (Devam?...)

Günün maddeleri
Gamepad.svg
Dead Nation, Housemarque taraf?ndan geli?tirilen ve Sony Computer Entertainment taraf?ndan, sadece PlayStation 3 platformu i?in yay?mlanan shoot 'em up türündeki video oyunu. Kuzey Amerika'da 30 Kas?m, Avrupa'da ise 1 Aral?k 2010 tarihinde, PlayStation Network üzerinden indirilebilir olarak sat??a sunuldu. Dead Nation: Apocalypse Edition ad?n? ta??yan ve Climax Studios taraf?ndan PlayStation 4'a uyarlanan sürüm; 4 Mart 2014'te Kuzey Amerika'da, 5 Mart 2014'te Avrupa'da yay?mland?. Ayn? firma taraf?ndan PlayStation Vita'ya da uyarlanan oyun, 15 Nisan 2014'te Kuzey Amerika'da, 16 Nisan 2014'te ise Avrupa'da piyasaya sürüldü.

Oyun, bir virüs salg?n? yüzünden zombi istilas?na u?ram?? kurgusal bir dünyada ge?mektedir. Bu virüsü yok etme amac? do?rultusunda ?e?itli b?lümlerde, ate?li silah ve patlay?c?lar gibi ekipmanlar kullan?larak kar??la??lan zombilerin ?ldürülmesi, oyunun temel oynan???n? olu?turmaktad?r. Dead Nation tek oyunculu senaryo modunun yan?nda, kooperatif ve ?evrimi?i ?ok oyunculu oynan?? modlar?na da sahiptir.

Dead Nation, ?e?itli oyun incelemelerini toplayan ve ortalama bir puan veren GameRankings ile Metacritic sitelerinden s?ras?yla 100 üzerinden 78 ve 77'lik ortalamalar ald?. Birtak?m ?düllerin de sahibi olan oyun i?in 27 Eylül 2011 tarihinde, PlayStation Network üzerinden Road of Devastation adl? bir indirilebilir i?erik yay?mland?. Konu bak?m?ndan normal oyunun devam? niteli?inde olmayan bu i?erikle birlikte oyuna birtak?m yeni ?zellikler eklendi. (Devam?...)


Lamsdorf 4.jpg
Stalag VIII-F Stalag 318 veya Stalag 344 II. Dünya Sava?? s?ras?nda K?z?l Ordu ve Armia Krajowa esirlerii?in ?ambinowice'de kurulan Nazi esir kamp?. Toplamda 108.471 Sovyet sava? esiri bu kampta tutuldu. Nazilerin Sovyet sava? esirlerine kar?? i?ledikleri su?lar kapsam?nda pek ?ok ki?i burada ?ldürüldü.

Kamp Temmuz 1941'de Stalag 318 ismiyle a??ld?, ancak y?l sonuna do?ru ad? Stalag VIII-F olarak de?i?tirildi. Haziran 1943'te yak?ndaki Stalag VIII-B'nin kontrolü alt?na girdi ve kamplar?n kompleksi Kas?m ay?nda Stalag 344 olarak yeniden tasarland?. Kamp yerel olarak Russenlager (Rus kamp?) olarak biliniyordu, ancak Polonyal?lar, ?talyanlar, Yugoslavlar ve Yunanl?lar ile az say?da Frans?z ve Romen de esir olarak tutuldu.

Fiziksel ve s?hhi ko?ullar olduk?a k?tüydü ve kamptan ge?en yakla??k 200.000 Sovyet esirden yakla??k 40.000'i a?l?ktan, k?tü muameleden ve hastal?ktan ?ldü. Naziler Sovyetler Birli?i'nin imzas? olmad??? gerek?esiyle III. Cenevre S?zle?mesi hükümlerini Sovyet mahk?mlara uygulamad?. Ekim 1944'te Var?ova Ayaklanmas?'nda yakalanan Armia Krajowa mensuplar?ndan yakla??k 6.000 asker kampta getirildi. Armia Krajowa'dan yakla??k 400 kad?n asker de orada ba?ka bir kampa nakledilmeden ?nce ge?ici olarak burada tutuldu. Ayn? zamanda, Slovak Ayaklanmas?'ndan 1.500 esir de kampa getirildi. (Devam?...)

Günün se?kin resmi
Bryce Kanyonu (panorama)
Amerika Birle?ik Devletleri'nin Utah eyaletinde bulunan ve hoodoolar ile bilinen Byrce Kanyonu'nun panoramik g?rünümü

?reten: Digon3

Tarihte bugün

Olaylar

Do?umlar

Anna Ahmatova

?lümler

Daha fazlas?...