??í?Close Menu
Rus / Eng
???? ???????? ??????
25 ?í?à?? 2020 ???à ? 11:00
???ê???êèé ???èò??íè÷??êèé óíè????èò?ò

?????òè

??í?òàíòèí ???ê?? è ??à?èìè? ?èê?ó????êèé ??????è èò??è ?????àìì? ???????è?íà?üí?é ?????????ò??êè ?? ò?ìàòèê? Chief Data Officer
???????í?? ?????à???íè? ??êò??à ???ê???ê??? ???èò??à ??à?èìè?à ?èê?ó????ê???
???????í?? ?????à???íè? ?èíè?ò?à íàóêè è ??????? ?á?à???àíè? ?? ?è?àè?à ??ò?ê??à
??íêó?? ê ?ò???òè? ????????à
? ???ê???ê?ì ???èò??? ?????? ??íü ?òê??ò?? ?????é
??è ????ò??, ????á??íà? è ò?è á??í????? ì??à?è ó ?òó??íò?? ???ê???ê??? ???èò??à íà ì???ó????ê?ì ÷?ì?è?íàò? WorldSkills
14 ?í?à?? 2020
??????à?àò??ü ???ê???ê??? ???èò??à ?à??êà?à?à ? ??????êòè?à? ????èé?êè? ??÷àòí?? ???
 
9 ?í?à?? 2020
?ó?????ò??ííà? ?ê??à "???è??à?" ??è??à?à?ò ?ê??üíèê?? è è? ???èò???é íà ìà?ò??-ê?à???
30 ??êàá?? 2019
? ???ê???ê?ì ???èò??? ?òó??íò? ?à??àáàò??à?ò ??àí?? ? ???êò?è÷??ê?é ?è????é ó?òàí??ê?é
 
27 ??êàá?? 2019
? ???ê???ê?ì ???èò??? ?????à ?÷íà? ?????íòà?è? ê?íêó??à "??? ?ò?àíà - ì?? ????è?"
27 ??êàá?? 2019
?á?à???àò??üí?? èíò?í?è?? ?ò ????óíà???í?é à????èà?èè ?òó??í÷??ê??? ò????è??íè?
 
26 ??êàá?? 2019
??à?èìè? ?èê?ó????êèé ?????à?è? ?òó??íò?? è ?àá?òíèê?? ???ê???ê??? ???èò??à ? ????ì ????ì
24 ??êàá?? 2019
? ???ê???ê?ì ???èò??? ??????óò èò??è 2019 ???à
 
24 ??êàá?? 2019
?????íòà?è? ?á??íèêà "?????àìè ??éí?"
23 ??êàá?? 2019
?àá?ò? ?ìèò?è? ????ìè??à ??êà?óò íà ???òà?ê?
 
23 ??êàá?? 2019
?à÷à??? ??è?ì ?à???ê ??? ó÷à?òè? ?? ???????èé?ê?é ???ìèè "?à ???í??òü íàóê?"
20 ??êàá?? 2019
?í??ò?àíí?? ?òó??íò?? ???íàê?ìè?è ? ?ó??ê?é êó?üòó??é
 
19 ??êàá?? 2019
?àí???à?üíà? ê?ìàí?à ???ê???ê??? ???èò??à - ??á??èò??ü ????òè?í??? ???òè?à??
19 ??êàá?? 2019
?ìèò?èé ???????? ???à?è? ??á????í??àíè? ? ????è ? ó????ì è? ?è?íè ?. ?. ??íà???à
 
19 ??êàá?? 2019
????é ??? ? ???ê???ê?ì ???èò???
18 ??êàá?? 2019
??è??à?à?ì íà ??íü ?òê??ò?? ?????é 21 ??êàá??
 
17 ??êàá?? 2019
?òó??íò ???ê???ê??? ???èò??à - íà?òà?íèê á??í????? ??è????? KidSkills
16 ??êàá?? 2019
???ê???êèé ???èò?? ??èí?? ó÷à?òíèê?? ???????èé?ê??? ???óìà "????ò?é ?????ò"
 
16 ??êàá?? 2019
? ???ê???ê?ì ???èò??? ?á?ó??ò ????í??? íà áó?óù??
15 ??êàá?? 2019
???ò?à? ?àì?òü ?è?àè?ó ???????è÷ó ??íà???ó
 
14 ??êàá?? 2019
?ó?????ò??ííà? ?ê??à "???è??à?" ??ì???ò ???òó?èòü ? ???ê???êèé ???èò??
13 ??êàá?? 2019
?òó??íò?-?óìàíèòà?èè ?àùèòè?è ????êò?
 
13 ??êàá?? 2019
???ê???êèé ???èò?? ??èí?? ó÷à?òè? ? ?àá?ò? ê?ó?í?é??é êíè?í?é ??ìà?êè
13 ??êàá?? 2019
?òó??íò?-àéòè?íèêè ?ì??óò íàéòè ?àá?òó ????é ì?÷ò?
 
13 ??êàá?? 2019
???ê???êèé ???èò?? íà ????????????-2019
12 ??êàá?? 2019
????é ??íò? ?áó÷?íè? ENGEL ??è ???ê???ê?ì ???èò???
 
11 ??êàá?? 2019
?òó??íò?? íàó÷è?è ?àá?òàòü ? ??????ì è ??÷ü?
11 ??êàá?? 2019
? ???ê???ê?ì ???èò??? ?á?ó?è?è ?è????è?à?è? ????èé?ê??? ???òà
 
10 ??êàá?? 2019
?ê??üíèêè ?????ò??è?è?ü ê ó÷à?òè? ? ??èì?èà?? ??ó?ê????? ??è??íè? ???
9 ??êàá?? 2019
?ó÷?èé ??????? ???ê?? - ?òó??íò ???ê???ê??? ???èò??à
 
9 ??êàá?? 2019
?í??í??í?é ?òà?ò ??? ?òó??íò??
6 ??êàá?? 2019
????íò??? ???ê???ê??? ???èò??à ?????è ?áó÷?íè?
 
6 ??êàá?? 2019
?èíà? ????êòí??? ?òà?òà-2019 ? ???íèí?-??íò?? BMW
5 ??êàá?? 2019
?òó??íò? ?àùèòè?è ???è ????êò?
 
5 ??êàá?? 2019
?èíà?è?ò? 3 ????íà Digital PRàêòèêè ?????ì?í?ò?è???à?è ???è ????êò? ê?ì?àíè?ì
5 ??êàá?? 2019
???ê???êèé ???èò?? íà NON/FICTION
 
4 ??êàá?? 2019
?òà?ò??à? í???é ????í ê?íêó??à "??? ?ò?àíà ? ì?? ????è?"
4 ??êàá?? 2019
??èì?èà?à ?? ìàò?ìàòèê? ? ???ê???ê?ì ???èò???
 
4 ??êàá?? 2019
? ???ê?? ?òê???à?ü ???òà?êà ????à ?à??à??à
3 ??êàá?? 2019
????êò? ?òó??íò?? ???ê???ê??? ???èò??à ?????òà???í? ??? ???ó?à??ò??íí??? ?èíàí?è???àíè?
 
3 ??êàá?? 2019
?òó??íò? ???íó?è?ü ? ì??èà???òè?à??ìè ? íà??à?àìè
??? í????òè

养我一辈TXT

??è?ìíà? ê?ìè??è?
?àá?òà ? òà?àíò?è??ìè ?ê??üíèêàìè
?áèòó?è?íò Online
??????í?? áà??? è ê?íêó??
?????ò??èò??üí?? êó???
?ò?èì??òü ?áó÷?íè?

养我一辈TXT

???ê???ê?? ???????òè?
??àò???ìà ?è??????? ?á?à???àíè?
?ó??é è?ò??èè ???è??à?èè
?àó÷í?? ????êò? íà?è? ????èà?è?ò??
??ìàí?à FDR Moscow
?ìà?ò ??ò?
???èà?àá??àò??è? ???òè÷??ê?é êíè?è
???í?÷íà? ???àòà

??íòàêò?

???ê???êèé ???èò??íè÷??êèé óíè????èò?ò
??à?í?é ê???ó? 107023, ?. ???ê?à, ó?. ?. ??ì?í???êà?, 38
+7 (495) 223-05-23,
+7 (499) 785-62-24(?àê?)
??è?ìíà? ê?ìè??è?
+7(495) 223-05-22, +7 (495) 223-05-23 (??áà??÷í?? 1430, 1431, 1250, 1296)
+7 (499) 785-61-87(?àê?)

??è?ìíà? ê?ìè??è? ??? èí??ò?àíí?? ??à??àí +7 (495) 223-05-23 (??áà??÷í?é 1152, 1150)


??íò? ?? ?????ì ? ?áù??ò??íí??òü?
(??? ???)
+7 (495) 223-05-23 (??áà??÷í?é 1227)

????????

?????????? ?????????×????? ???????????

?ò. ì. «???êò???à????êà?», ó?. ???ü?à? ??ì?í???êà?, 38

??è?ìíà? ê?ìè??è?: +7 495 223-05-22

养我一辈TXT,人间烟TXT,符之一笑txt
homeaboutnewsPartnerscontact
战王嫡女难求金牌嫡女蛇蝎二小姐听复仇重生之嫡女贵妻重生嫡女:摄政王妃狠嚣张傲世嫡女txt百度云
《嫡女医妃》纨绔嫡女世子多保重全文免费阅读嫡女归来接嫁大娘子嫡女嫡女重生之凰歌txt